Input:

Analýza funkcií a rizík pri posudzovaní závislých transakcií

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Analýza funkcií a rizík pri posudzovaní závislých transakcií

Ing. Alena Zábojová

Funkčná analýza je súčasťou analýzy porovnateľnosti. Je to metóda zisťovania a organizovania informácií o vykonávanej činnosti o jej funkciách a rizikách s cieľom identifikovať, ako sú tieto rozdelené medzi spoločnosťami, ktoré sú účastníkmi kontrolovanej transakcie. Zjednodušene povedané funkčná analýza predstavuje zisťovanie, kto čo robí, kedy, kde, prečo a ako. Vykonať úplnú funkčnú analýzu si vyžaduje zozbieranie informácií z rôznych zdrojov. Funkčná analýza identifikuje ekonomicky významné činnosti a zodpovednosť, resp. riziko znášané zúčastnenými stranami. Napr. chránená obchodná značka, know-how, reklama, odbytové činnosti sú sústredené v materskej spoločnosti a dcérska spoločnosť vykonáva len výslednú montáž výrobkov. V tomto prípade dcérska spoločnosť plní funkciu zmluvného výrobcu, čo jej zaručuje len malú čiastku z celkového zisku. Ak niektorá zmluvná strana zabezpečuje väčší počet funkcií v transakcii ako druhá strana, posudzuje sa aj ekonomický význam týchto funkcií, ich frekvencia, povaha i hodnota. Transakcie sa porovnávajú tiež podľa druhu užívaného majetku (stroje, zariadenia, budovy) a povaha užívaného majetku (vek trhová hodnota, umiestnenie, ochrana vlastníckych práv a pod.). Je potrebné zisťovať všetky typy funkcií, ktoré sú zahrnuté do výroby a distribúcie, napr.:

  • Výrobné funkcie – napr. výrobný plán, výrobné procesy, nákup materiálu, odsúhlasovanie dodávateľov, vzdelávanie a tréningy zamestnancov, procesy kontroly kvality, systém interných hlásení, technologické procesy a ich zdokonaľovanie.

  • Marketingové funkcie – strategický marketingový plán, reklama, obchodné výstavy, ukážky tovarov, predajné techniky, kľúčoví pracovníci marketingu, nové marketingové techniky, interné hlásenia, tréningy.

  • Distribučné funkcie – veľkosklad a distribúcia, inventarizácia, administrácia záručného servisu, kontakty s distribútormi tretích strán.

  • Popredajné funkcie – poskytovanie služieb, kto vykonáva servis, aké sú skúsenosti zákazníkov so servisom atď.

Analýza rizík je potrebná pri určovaní, či sú závislé a nezávislé transakcie porovnateľné. Podľa funkcií, ktoré subjekty vykonávajú, je potrebné zohľadňovať napr. trhové riziko (t. j. kolísanie nákupných cien jednotlivých vstupov, predajných cien,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: