Input:

Metódy vychádzajúce z porovnávania zisku

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Metódy vychádzajúce z porovnávania zisku

Ing. Alena Zábojová

Z porovnávania zisku vychádza metóda delenia zisku a metóda čistého obchodného rozpätia alebo ich vzájomné kombinácie.

Metóda delenia zisku (§ 18 ods. 3 ZDP) – uvedená metóda vychádza z takého delenia zisku dosiahnutého z kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu. Delenie zisku sa môže realizovať na základe alokačného kľúča, ktorým môže byť konkrétne číslo (napr. pomer 40/60, ktorý používajú nezávislé osoby v porovnateľných transakciách) alebo na základe premennej (napr. pomerná časť výdavkov vynaložených jednou zo strán transakcie na výkon určitej funkcie, napr. marketing). Použitie metódy je vhodné, keď ide o vysoko integrované transakcie, keď zmluvné strany prispievajú v rámci transakcie unikátnym spôsobom alebo keď vlastnia hodnotný nehmotný majetok. Rozlišujú sa dva prístupy delenia zisku – a to na základe kontribučnej analýzy alebo na základe reziduálnej analýzy.

Príklad – kontribučná analýza

Spoločnosť ALTO vyrába postele typu Springbox. Pri ich výrobe vyvinula nové druhy matracov a spôsob ich vrstvenia, čo zaručuje, že postele poskytujú vysoký komfort a zdravý spánok pre svojich užívateľov. Závislá spoločnosť BETKO (distribútor) predáva tieto postele pod známou obchodnou značkou, ktorú má vo svojom obchodnom majetku. Na propagáciu tejto obchodnej značky ročne vynakladá značné prostriedky. Z predaja vyššie uvedených postelí dosiahli obidve spoločnosti úhrnný zisk vo výške 20 mil. eur. Podľa analýz vykonaných nezávislým poradcom z databáz dostupných na trhu (napr. Amadeus) by si nezávislé spoločnosti za porovnateľných podmienok delili zisk z tejto transakcie v pomere 2:3. Na základe uvedeného úhrnný zisk z transakcie mal byť rozdelený nasledovne: spoločnosti ALTO má pripadnúť 8 mil. eur a spoločnosti BETKO 12 mil. eur.

Príklad – reziduálna analýza

Spoločnosť ALTO vyrába postele typu Springbox. Pri ich výrobe vyvinula nové druhy matracov a spôsob ich vrstvenia, čo zaručuje, že postele poskytujú vysoký komfort a zdravý spánok pre svojich užívateľov. Na vývoj týchto postelí spoločnosť ALTO vynaložila náklady vo výške 4,0 mil. eur. Závislá spoločnosť BETKO (distribútor) predáva tieto postele pod známou obchodnou značkou, pričom si objednala u spoločnosti zaoberajúcej sa marketingom spracovanie unikátnej stratégie vhodnej na danom trhu. Na túto obchodnú stratégiu, ktorá posilnila značku na trhu vynaložila náklady vo výške 6 mil. eur. Vzájomná proporcia tých nákladov na vývoj a marketing je 2:3.

Nezávislí výrobcovia postelí, ktoré majú porovnateľné vlastnosti, dosahujú pri výrobe rentabilitu výrobných nákladov vo výške 10 %. Nezávislí distribútori dosahujú 4 % rentabilitu vo vzťahu k tržbám.

Výpočet transferovej ceny pri aplikácii metódy delenia zisku na základe reziduálnej analýzy vychádza z toho, že sa agregujú údaje za obidve spoločnosti. Predajná cena nezávislým odberateľom je 20 mil. eur, výrobné náklady sú 10 mil. eur, prevádzkové náklady sú 4 mil. eur a prevádzkový zisk 6 mil. eur. Z uvedených údajov sa vypočíta čistý zisk spoločnosti ALTO (10 % rentabilita z výrobných nákladov u nezávislého výrobcu), t. j. 1 mil. eur a čistý zisk spoločnosti BETKO (4 % rentabilita z tržieb u nezávislého distribútora), t. j. 0,8 mil. eur. Reziduálny zisk, ktorý je potrebné deliť, sa vypočíta ako agregovaný zisk vo výške 6 mil. eur, znížený o čistý zisk (1+0,8) t.j. 4,2 mil. eur. Tieto 4,2 mil. eur sa rozdelia v pomere 2:3, t. j. spoločnosti ALTO pripadne 1,7 mil. eur a spoločnosti BETKO 2,5 mil. eur. Celkove pripadne spoločnosti ALTO 2,7 mil. eur zisku (1+1,7) a spoločnosti BETKO 3,3 mil. eur zisku (0,8+2,5).

Metóda čistého obchodného rozpätia (§ 18 ods. 3 b) ZDP) – uvedená metóda zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného alebo finančného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k stanovenej základni (napr. náklady, tržby) a porovnáva ju zo ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám. Metóda je jednostranná a možno ju použiť len pri jednotlivých transakciách alebo viacerých rovnakých transakciách.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: